Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, phát hiện khóa tài khoản v.v

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Rẻ nhất rồi đó 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
VIP 10.5% 11.5% 13% 10.8% 10.8% 10.8% 11.7% 12.3% 12.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Rẻ nhất rồi đó 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
VIP 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Rẻ nhất rồi đó 17% 17% 17% 17% 15% 14% 13.5% 13%
VIP 17% 17% 17% 17% 15% 14% 13.5% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Rẻ nhất rồi đó 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
VIP 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Rẻ nhất rồi đó 9% 9% 19% 9% 9% 9% 19% 9% 9%
VIP 9% 9% 19% 9% 9% 9% 19% 9% 9%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Rẻ nhất rồi đó 11% 11% 11% 11% 11%
VIP 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Rẻ nhất rồi đó 13% 13% 13.5% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
VIP 13% 13% 13.5% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Rẻ nhất rồi đó 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 16% 16% 16%
VIP 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 16% 16% 16%